Quan điểm của bạn về hai từ “số phận” là như thế nào?

Bạn quan niệm thế nào về hai chữ số phận? Con người sinh ra vận mệnh đã được định đoạt hay số phận là do chính chúng ta tạo nên?

Chia sẻ
Đọc thêm