Ninh Bình kiên quyết không ban hành các "giấy phép con"

Minh Ngọc, Theo Nhịp Sống Việt
Chia sẻ

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 707/UBND-VP6 về việc triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Thực hiện Thông báo số 264/TB-VPCP ngày 10/10/2021 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung sau:

Thống nhất, đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương

Tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo, hướng dẫn, quy định của Trung ương và của tỉnh. Phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 nhưng phải theo quy định, không được trái với quy định chung.

Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện có hiệu quả trong việc tổ chức đưa đón, quản lý người dân bị ảnh hưởng của đại dịch về quê, đảm bảo an sinh, an ninh, an toàn trật tự xã hội và an toàn phòng, chống dịch theo quy định.

Xác định vắc - xin là yếu tố quan trọng, có hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch để phục hồi và phát triển kinh tế. Trong điều kiện thuận lợi của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể, báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh để tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân, tổ chức tiêm phòng cho toàn dân từ 18 tuổi trở lên đảm bảo an toàn, khoa học.

Ninh Bình: Kiên quyết không để ban hành các "giấy phép con" - Ảnh 1.

Sở Giao thông Vận tải căn cứ vào tình hình thực tiễn, diễn biến của dịch và hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương, nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh có lộ trình khôi phục các hoạt động về lưu thông, giao thông vận tải.

Không tự ý quy định phương án tiêm phòng dẫn đến tình trạng thừa vắc - xin mà người dân chưa được tiêm hoặc người được tiêm nhưng không đúng đối tượng; tích cực ứng dụng tin học trong công tác phòng, chống COVID-19. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh, bất cập báo cáo kịp thời UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh xem xét, giải quyết.

Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", báo cáo UBND tỉnh trước ngày 19/10/2021.

Đẩy mạnh hơn nữa chiến dịch tiêm chủng an toàn, khoa học, hiệu quả. Chủ động theo dõi tình hình dịch bệnh của các tỉnh, thành phố trên toàn quốc để kịp thời tham mưu triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tiếp theo phù hợp với tình hình thực tế.

Ninh Bình: Kiên quyết không để ban hành các "giấy phép con" - Ảnh 2.

Người dân đi qua địa bàn Ninh Bình

Sở Giao thông vận tải

Triển khai thực hiện thống nhất trên toàn quốc về lưu thông và giao thông vận tải, có sự quản lý, điều tiết của Chính phủ; kiên quyết không để ban hành các "giấy phép con". Triển khai thận trọng, an toàn, thực hiện thí điểm theo tuần để điều chỉnh phù hợp và phải tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, diễn biến của dịch và hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương, nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh có lộ trình khôi phục các hoạt động về lưu thông, giao thông vận tải.

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh

Chỉ đạo, hướng dẫn có lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong đó quán triệt quan điểm sản xuất phải an toàn, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể trong sản xuất an toàn, phát huy tính chủ động, tự chủ và nêu cao tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng và xã hội. Sở Thông tin và Truyền thông.

Phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường công tác thông tin, truyền thông theo hướng chủ động, có kế hoạch cụ thể, phản ánh đúng tình hình, với tinh thần "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu" không để các thế lực thù địch lợi dụng, chống phá.

Tiếp tục khẩn trương hoàn thiện ứng dụng PC-COVID để sớm thống nhất sử dụng tạo tiện lợi và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của người dân.

UBND các huyện, thành phố

Tiếp tục triển khai tích cực hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội, không để sót, để lọt đối tượng cần hỗ trợ, không để xảy ra tiêu cực, đảm bảo an ninh, an toàn trật tự xã hội, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định đồng thời đẩy mạnh sản xuất để phát triển kinh tế - xã hội.

Phối hợp với Sở Y tế triển khai thực hiện tốt kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng, chống COVID-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả, không bỏ sót đối tượng, đúng tiến độ. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo kịp thời về UBND tỉnh và Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh để được xem xét, giải quyết.

Sở Y tế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo trên và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với lĩnh vực, địa phương phụ trách.

Chia sẻ
Đọc thêm