TIN TỨC VỀ MÌ HẢO HẢO BỊ IRELAND THU HỒI VÌ CHỨA CHẤT CẤM - MI HAO HAO BI IRELAND THU HOI VI CHUA CHAT CAM

Mì Hảo Hảo bị Ireland thu hồi vì chứa chất cấm