TIN TỨC VỀ THAY ĐỔI PHƯƠNG THỨC TIẾP NHẬN THÔNG TIN ĐIỀU CHỈNH TRÊN SỔ SỨC KHỎE ĐIỆN TỬ - THAY DOI PHUONG THUC TIEP NHAN THONG TIN DIEU CHINH TREN SO SUC KHOE DIEN TU

Thay đổi phương thức tiếp nhận thông tin điều chỉnh trên Sổ sức khỏe điện tử