TIN TỨC VỀ PHÓ CHỦ TỊCH PHƯỜNG RỦ VỢ DỰ SINH NHẬT TRONG KHU CÁCH LY - PHO CHU TICH PHUONG RU VO DU SINH NHAT TRONG KHU CACH LY

Phó Chủ tịch phường rủ vợ dự sinh nhật trong khu cách ly