TIN TỨC VỀ ĐẢM BẢO TRÊN 100.000 GIƯỜNG CÁCH LY TẬP TRUNG - DAM BAO TREN 100.000 GIUONG CACH LY TAP TRUNG

Đảm bảo trên 100.000 giường cách ly tập trung