TIN TỨC VỀ BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 - BO TIEU CHI DANH GIA MUC DO AN TOAN TRONG PHONG, CHONG DICH COVID-19

Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19