Hà Nội 31/1: Sở Giáo dục có thông báo chính thức về việc học online trong thời gian học sinh nghỉ ở nhà, kế hoạch cụ thể như sau

Ngày 31/1, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có công văn gửi đến các ban ngành liên quanh về việc tổ chức dạy học qua Internet trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nội dung công văn 356/SGDĐT-GDPT cụ thể như sau:

Để duy trì nền nếp, đảm bảo chất lượng dạy học và học tại các trường phổ thông, trung tâm GDNN-GDTX trong thời gian các trường cho học sinh tạm nghỉ học ở trường, Sở GDĐT đề nghị phòng GDĐT chỉ đạo trường tiểu học, trung học cơ sở và các trung học phổ thông, trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn Thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục duy trì, tổ chức có chất lượng các hoạt động dạy và học trong nhà trường bằng hình thức học qua Internet; đảm bảo việc dạy học theo đúng các quy định, hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT và Kế hoạch giáo dục của nhà trường.

2. Hiệu trưởng nhà trường quản lý chặt chẽ thời gian, kế hoạch dạy học của từng giáo viên trong giai đoạn tổ chức dạy học qua Internet theo quy định. Chỉ đạo, tổ chức, phân công giáo viên chuẩn bị bài giảng và tổ chức giảng dạy qua Internet cho học sinh bình thường theo thời khóa biểu chung của nhà trường. Lãnh đạo các trường tăng cường kiểm tra về thời gian, nội dung, chất lượng dạy học qua Internet của từng giáo viên trong trường.

Hà Nội 31/1: Sở Giáo dục có thông báo chính thức về việc học online trong thời gian học sinh nghỉ ở nhà, kế hoạch cụ thể như sau - Ảnh 2.

Thông báo của Sở giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội.

3. Các trường tiến hành rà soát, điều chỉnh nội dung dạy học theo Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GDĐT và hướng dẫn của Sở GDĐT đã ban hành; xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018, Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ GDĐT về việc xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và các văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT cho phù hợp với việc dạy và học trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Khi thực hiện dạy học qua Internet, cần đảm bảo việc quản lý thời gian, nội dung dạy học chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định. Từng nhà trường chủ động lựa chọn công cụ dạy học qua internet phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của trường mình. Trong đó, đặc biệt chú ý đến các điều kiện bảo đảm tổ chức dạy học qua internet có chất lượng. Trong quá trình triển khai thực hiện, cần tham khảo, sử dụng nguồn học liệu tin cậy, chuẩn xác để tổ chức dạy học và hướng dẫn học sinh học tập.

Hà Nội 31/1: Sở Giáo dục có thông báo chính thức về việc học online trong thời gian học sinh nghỉ ở nhà, kế hoạch cụ thể như sau - Ảnh 3.

Thông báo của Sở giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội.

- Nhà trường phân công giáo viên giao nhiệm vụ học tập theo nội dung bài học và hướng dẫn học sinh thực hiện các buổi học qua Internet; phối hợp với gia đình học sinh có biện pháp quản lý việc học của học sinh thông qua internet; nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập đã giao cho học sinh.

- Khi học sinh đi học trở lại, các nhà trường tổ chức rà soát, đánh giá kết quả học tập qua Internet. Từ đó hướng dẫn giáo viên rà soát, tinh giản nội dung dạy học và điều chỉnh kế hoạch dạy học theo hướng kế thừa những nội dung, kiến thức đã học qua Internet nhằm tối ưu thời gian và nội dung kiến thức cần tiếp tục dạy học trong chương trình theo quy định.

4. Các trường tăng cường chỉ đạo cán bộ, giáo viên chuẩn bị chu đáo kế hoạch công tác, nội dung giảng dạy và giáo dục để ngay sau khi học sinh trở lại trường học, các  hoạt động dạy học được tiến hành bình thường, đảm bảo chất lượng.

Chia sẻ
Đọc thêm