Bật điều hòa có phải mắc màn nữa không?

13:50:00 17/05/2018 | Thảo Nào / Theo Trí Thức Trẻ