Nước mắt người thân hiệp sĩ: "Con thích bắt cướp giống cha, nhưng con ngã xuống rồi"