Người dân lỉnh kỉnh đồ, chen chúc nhau lên xe về quê những ngày đầu dịp nghỉ Tết Ân lịch