Một hai ba bốn chiếc lá

>

Một hai ba bốn chiếc lá

Thả vào buổi chiều đầy gió...