Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố