Đôi khi đi theo trái tim đồng nghĩa với việc đánh mất tư duy